اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

توصيه يک داروسازبراي نگهداري قرص و کپسول ها

خبرگزاري آريا- رويا رحيمي گفت:شربت هاو قطره هاي چشمي بايد پس از باز شدن در يخچال نگهداري شده و پس از يک ماه از بازشدن در آن دور انداخته شوند و پمادها غير از تعداد محدودي که بر روي آن درج گرديده بايد در دماي اتاق نگهداري شوند.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark