اخبار و مقالات

MMPI.ir

You are here:

خشكسالي بر ايجاد گرد و غبار هم تاثير گذاشت

خبرگزاري آريا- رئوفي نژاد، خشك شدن زمين هاي زراعي، باغات و رودخانه ها را از جمله ثمرات و نتايج خشكسالي دانست و اظهار كرد: فضاي سبز از جمله موانع مهم مقابله با ريزگردها محسوب مي شود كه با گسترش خشكسالي زمينه نابودي روز افزون جنگلها و زمين هاي زراعي ايجاد مي شود.
 
FacebookSatartlapBlogter.huDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huIWIWDiggUrlGuru.huGoogle bookmark